Thi Thử - Giới hạn lần thi
Hội thi diễn ra

từ ngày 01/01/2022
đến ngày 31/12/2023


Mỗi bài thi

người tham gia sẽ trả lời 30 câu hỏi trong 30 phút


Lần thi tối đa 2 lần
Tham gia
Thi Thử - Không giới hạn lần thi
Hội thi diễn ra

từ ngày 01/01/2023
đến ngày 31/12/2023


Mỗi bài thi

người tham gia sẽ trả lời 30 câu hỏi trong 30 phút


Lần thi tối đa Không giới hạn
Tham gia